Algemene voorwaarden

Alles over Algemene voorwaarden van de Marmer Specialist

ALGEMENE VOORWAARDEN De Marmer Specialist B.V.

1. DEFINITIES

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: De Marmer Specialist B.V. h.o.d.n. PFC Projects BV

1.2 Koper: iedere (rechts)-persoon die aan De Marmer Specialist B.V. een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door De Marmer Specialist B.V. uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in – en verkopen van natuursteen, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren (via door De Marmer Specialist B.V. geaccepteerde tegelzetters) en instellingen.

1.4 Bescheiden: alle door koper aan De Marmer Specialist B.V. ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door De Marmer Specialist B.V. vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.

2. ALGEMEEN

2.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden van De Marmer Specialist B.V. vervallen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen De Marmer Specialist B.V. en koper. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van De Marmer Specialist B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle leveranties worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door De Marmer Specialist B.V. schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door De Marmer Specialist B.V. op te stellen opdrachtbevestiging.

2.3 Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor De Marmer Specialist B.V. binden De Marmer Specialist B.V. niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.4 De koper erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan De Marmer Specialist B.V. van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de koper zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de koper naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van koper met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.

2.6 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden De Marmer Specialist B.V. slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.7 Onder koper wordt verstaan een ieder die aan De Marmer Specialist B.V. een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

3. OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. De Marmer Specialist B.V. is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of online heeft bevestigd.

3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door De Marmer Specialist B.V. gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door De Marmer Specialist B.V. gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.4 Indien een opdracht uitblijft, behoudt De Marmer Specialist B.V. zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

3.5 Alle door De Marmer Specialist B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de leveringsbon en/of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden, zo zal De Marmer Specialist B.V. gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor De Marmer Specialist B.V. kostenverhogend zijn, aan de koper door te berekenen.

3.7 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan De Marmer Specialist B.V. wordt opgedragen, is koper verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan De Marmer Specialist B.V. terug te zenden, bij het ingebreke blijven hiervan heeft De Marmer Specialist B.V. het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

3.8 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3.9 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

4. OPDRACHTEN

4.1 Een opdracht bindt koper. De Marmer Specialist B.V. is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de koper niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan De Marmer Specialist B.V. kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 De door koper na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan De Marmer Specialist B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de koper, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door De Marmer Specialist B.V. zijn bevestigd.

4.3 Indien de koper de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan De Marmer Specialist B.V. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden koper extra in rekening gebracht.

4.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden De Marmer Specialist B.V. pas na schriftelijke acceptatie.

4.6 Schriftelijke opdrachten van de koper dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.7 De Marmer Specialist B.V. behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld op de leveringsbon en/of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan koper in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de koper en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Koper wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.8 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging, of op het door partijen bepaalde tijdstip.

4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

4.10 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Marmer Specialist B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.11 Het is koper niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van een jaar na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens De Marmer Specialist B.V. bij de opdracht voor koper betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 2000,00 Euro voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.12 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen, valuta en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 In het geval van levering van gegevens door de koper is De Marmer Specialist B.V. behoudens ingeval van door de koper te bewijzen schuld of eigen opzet aan de zijde van De Marmer Specialist B.V. niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van De Marmer Specialist B.V. tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1

5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De koper geeft De Marmer Specialist B.V. enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de koper De Marmer Specialist B.V. bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door De Marmer Specialist B.V. schriftelijk is bevestigd.

5.5 Indien de koper enige voor hem uit een overeenkomst met De Marmer Specialist B.V. voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat koper onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft De Marmer Specialist B.V. het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de koper op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door koper aan De Marmer Specialist B.V. verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.

5.6 De Marmer Specialist B.V. is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de koper de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van De Marmer Specialist B.V. een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.7 De Marmer Specialist B.V. verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de koper beoogde doel.

5.8 Indien tijdens de uitvoering van een door De Marmer Specialist B.V. aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan De Marmer Specialist B.V. onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft De Marmer Specialist B.V. het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de koper gehouden is de door De Marmer Specialist B.V. reeds verrichte, maar uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.9 Wanneer de door De Marmer Specialist B.V. geleverde goederen door koper juridisch en/of economisch in gebruik zijn genomen worden deze goederen geacht correct te zijn geleverd.

5.10 De door De Marmer Specialist B.V. te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, één en ander uitsluitend ter beoordeling van De Marmer Specialist B.V..

5.11 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.12 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

5.13 Ten onrechte aan De Marmer Specialist B.V. geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

5.14 Alle leveringstijden worden door De Marmer Specialist B.V. steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van De Marmer Specialist B.V. eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

5.15 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen zeven dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan De Marmer Specialist B.V. het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

5.16 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen het in artikel 5.15 gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voor zover deze niet door de verzekeraar van De Marmer Specialist B.V. worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de koper of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is koper verplicht De Marmer Specialist B.V. over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan De Marmer Specialist B.V. te voldoen.

6.2 De met De Marmer Specialist B.V. overeengekomen termijnen zijn door de koper nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, zoals wind en vorst, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan De Marmer Specialist B.V. door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan De Marmer Specialist B.V. van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal De Marmer Specialist B.V. daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan De Marmer Specialist B.V. kennis geeft. Onverminderd het recht van De Marmer Specialist B.V. om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat De Marmer Specialist B.V. omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan De Marmer Specialist B.V. het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

7. KLACHTEN EN GARANTIE

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na aankoop van de goederen mogelijk. De Marmer Specialist B.V. is niet aansprakelijk voor druk-schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van De Marmer Specialist B.V. als bindend.

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3 De Marmer Specialist B.V. aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van koper of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft De Marmer Specialist B.V. niet, met name zal De Marmer Specialist B.V. in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de koper ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.6 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.7 Op geleverde goederen is De Marmer Specialist B.V. nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan De Marmer Specialist B.V. verstrekte garantie, alle andere garantiebepalingen zal De Marmer Specialist B.V. in zijn offerte en/of opdrachtbevestiging vermelden.

7.8 Koper zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

7.9 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door De Marmer Specialist B.V. geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.10 Bij alleen levering is opdrachtgever verplicht het geleverde bij ontvangst te controleren en met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

7.11 Restpartijen worden niet retour genomen.

7.12 Bij berekening van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.

7.13 Uitsluitingen van garanties: De garantie is niet van toepassing: indien er gebreken en/of schade ontstaat door: a. onjuist onderhoud b. onjuist gebruik c. moedwillige nalatigheid d. storm (= wind met grotere windsnelheid dan 26 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak. e. abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën. f. zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water. g. buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat. gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond. h. het leggen en/of verwerken van door De Marmer Specialist B.V. geleverde producten door anderen dan door De Marmer Specialist B.V. geaccepteerde tegelzetters geschiedt.

7.14 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De Marmer Specialist B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door koper te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het aankoopbedrag .

8.2 Koper is gehouden De Marmer Specialist B.V. schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen De Marmer Specialist B.V. instellen terzake van schade ontstaan door of met de door De Marmer Specialist B.V. geleverde diensten.

8.3 Indien een koper tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4 De Marmer Specialist B.V. behoudt zich het recht voor om communicatie met koper en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan De Marmer Specialist B.V. niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door koper geleden of te lijden schade is De Marmer Specialist B.V. niet aansprakelijk.

8.5 Adviezen worden door De Marmer Specialist B.V. naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. Adviezen worden door De Marmer Specialist B.V. naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6 Evenmin aanvaardt De Marmer Specialist B.V. enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door koper van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan De Marmer Specialist B.V. zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.7 In geen geval zal De Marmer Specialist B.V. verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld door koper te bewijzen.

8.8 De Marmer Specialist B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van koper of cliënt van koper.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op koper over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met De Marmer Specialist B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen: – De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; – De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door De Marmer Specialist B.V. verrichte of te verrichten diensten: – Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door koper van (een)overeenkomst(en).

9.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt De Marmer Specialist B.V. voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens koper, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van koper bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van De Marmer Specialist B.V. zouden worden onttrokken.

9.3 Koper wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van De Marmer Specialist B.V. de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan De Marmer Specialist B.V. zal cederen. Koper verleent De Marmer Specialist B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

9.4 Op de goederen mogen door koper geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de koper evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derde.

9.5 De Marmer Specialist B.V. is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij koper of diens houders weg te (doen) halen, indien koper zijn verplichtingen jegens De Marmer Specialist B.V. niet nakomt. Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

9.6 Het is De Marmer Specialist B.V. toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9.7 De Marmer Specialist B.V. behoudt het auteurrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer koper hierop een opdracht geeft.

9.8 Koper verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

9.9 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van De Marmer Specialist B.V. of getoond op de website van De Marmer Specialist B.V. worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van De Marmer Specialist B.V. een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de koper zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten – openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen –is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan De Marmer Specialist B.V. voorbehouden.

9.10 Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van De Marmer Specialist B.V. afkomstige of door De Marmer Specialist B.V. gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc, worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van De Marmer Specialist B.V. een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc, van de koper zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten – openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen –is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan De Marmer Specialist B.V. voorbehouden.

10. BETALINGEN

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van De Marmer Specialist B.V. daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. De Marmer Specialist B.V. is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden contant, per bank of middels pin, doch uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is koper rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke De Marmer Specialist B.V. moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van koper. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00.

10.5 Indien koper de opdracht in onderaanneming door De Marmer Specialist B.V. doet uitvoeren, zal koper op eerste verzoek van De Marmer Specialist B.V. zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan De Marmer Specialist B.V. cederen. Koper verleent De Marmer Specialist B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft De Marmer Specialist B.V. het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de koper zekerheid stelt voor de betaling, of een door De Marmer Specialist B.V. te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde goederen schort de betalingsverplichting van de koper ten aanzien van die goederen of andere goederen niet op.

10.8 Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan dertig dagen waarop De Marmer Specialist B.V. de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de koper heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de koper met de termijnbetaling in gebreke blijft, is De Marmer Specialist B.V. gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de koper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van De Marmer Specialist B.V. op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN

11.1 Ingeval De Marmer Specialist B.V. een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is De Marmer Specialist B.V. gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan opdrachtgever.

11.2 Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kunnen worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de Europese normen (NEN-NORMEN).

11.3 De Marmer Specialist B.V. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de koper en/of klant van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De klant en/of koper beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct koper en/of klant De Marmer Specialist B.V. aansprakelijk kan stellen.

12. GESCHILLEN

12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van De Marmer Specialist B.V. met koper is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

13. SLOTBEPALING.

13.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij De Marmer Specialist B.V. .

 

Arnhem 2022, De Marmer Specialist B.V. /

 

Een gratis proefstuk?​

Laat je door ons terugbellen.

Scroll naar top